Kursy refrakcji – program

Kurs refrakcji I stopnia
Lp Temat
1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji)
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:
– metoda Dondersa
– test czerwono-zielony
– określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej
– określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra
9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:
– skiaskopia
– oftalmometr
– refraktometr
– autorefraktometr
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru.
15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.
 

 

Kurs refrakcji II stopnia
Lp Temat
I. Metody badania wad refrakcji
1. Metody subiektywne
– metoda Dondersa
– pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego
– badanie refrakcji za pomocą foropteru
2. Metody obiektywne
– skiaskopia
– refraktometr Hartingera
– utorefraktometr
3. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór korekcji okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabo widzących.

 

Kurs refrakcji III stopnia
Lp Temat
1. Metody badania refrakcji i zasady optycznej korekcji wzroku:
– metody subiektywne /podmiotowe/
– metody obiektywne /przedmiotowe/
2. Metody badania i korekcji zaburzeń widzenia obuocznego:
– usprawnienie akomodacji i konwergencji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:
– omówienie testów /m.in. w rzutniku/
5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabo widzących:
– pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomiędzy optykiem a okulistą.
7. Korekcja przy pomocy soczewek kontaktowych:
– soczewki miękkie
– soczewki twarde
– soczewki diagnostyczne

 
Kurs refrakcji IV stopnia
Lp Temat
1. Heteroforie – badanie i sposoby korekcji.
2. Zez – badanie i sposoby korekcji.
3. Refrakcyjne przyczyny trudności w ustalaniu korekcji okularowej:
– różnowzroczność
– wysoki astygmatyzm
– zaburzenia akomodacji